РЕАКЦІЙНА ХРОМАТОГРАФІЯ

,

метод аналізу і фіз. -хімія. дослідження, в к-ром поряд з хроматографіч. поділом здійснюють хім. перетворення досліджуваних у-у.

Термін "Р. х." застосовують в осн. в газовій хроматографії. Аналогічні різновиди рідинної хроматографії зазвичай називають спец. термінами, напр. "реакційний детектування" сукупність методів перетворення аналізованих соед. після їх виходу з колонки з метою поліпшення характеристик наступного детектування, "хімічна дериватизації" - методи отримання похідних аналізованих соед. з метою поліпшення характеристик поділу і детектування. Іноді іонообмінну і ли-гандообменную (з використанням хелатообразующіх сорбентів) хроматографію розглядають як окремий випадок реакц. рідинної хроматографії.

Хім. р-ції проводять в хроматографіч. системі (в спец. мікрореактори або пристрої для введення проби, хроматографіч. колонці, детекторі) або поза нею для поліпшення поділу в-в, зниження межі їх виявлення, підвищення селективності і т. д. Напр. , Для визначення мікрокількостей Be і деяких ін. Елементів в місячного пилу і місячній породі проби обробляли таким чином, що утворювалися летючі і досить стабільні трифторо-ацетилацетонату металів, к-які потім з високою чувст-вітельно і селективність аналізували методами газової хроматографії.Перетворення орг. к-т в їх неполярні бензиловий ефіри не тільки призводить до істотного поліпшення характеристик газохроматографіч. аналізу (виходять симетричні піки, поліпшується поділ і т. д.), але і до значить. зниження меж виявлення.

До Р. х. іноді відносять газову хроматографію з використанням селективних нерухомих фаз (сорбентів), вза-імод. яких брало з розділяються компонентами аналізованої суміші засноване на комплексообразовании в нерухомій фазі. Так, використовуючи в якості комплексоутворювача солі срібла, можна розділити цис- і транс -ізомер деяких ненасичених летючих соед. і їх ізомери, що відрізняються тільки змістом і положенням в молекулі атомів дейтерію.

Проведення хім. р-ций полегшує аналіз домішок, зони яких брало маскуються широкої зоною осн. компонента. При цьому часто використовують метод хім. віднімання, к-рий полягає в застосуванні т. зв. віднімає реактора з нелетучим реагентом, що створює з осн. компонентом нелеткі з'єднання; домішки проходять через реактор без змін. Таким чином селективний реагент утримує нескінченно довгий час (т. Е. "Віднімає") осн. компонент. Напр. , При газохроматографіч. визначенні домішок аро-Матіч. вуглеводнів в піридині як селективного реагенту використовують СuС1 2 , к-рий утворює міцні комплексні сполуки з пиридином.

Використання хім. р-ций часто позитивно впливає на метрологіч. характеристики визначення. Так, якщо морфін аналізувати в вигляді його тріметілсілільного похідного, то приблизно в 3 рази зменшується не тільки межа виявлення, а й похибка визначення цього з'єднання.Це пов'язано в осн. з тим, що перетворення вихідного полярного морфіну в його Неполярний похідне призводить до різкого зменшення незворотною адсорбції аналізованого соед. в хроматографіч. системі (стінками апаратури, твердим носієм).

Застосування Р. х. дозволяє: поліпшити поділ в-в, розширити сферу застосування хроматографії шляхом перекладу нехроматографіруемих соед. в хроматографіруемого (див., напр., Піролітичне газова хроматографія ), підвищити надійність і знизити трудомісткість ідентифікації з'єднань, а також кількісно характеризувати ката-літіч. активність гетерог. і гомог. каталізаторів, проводити детальні технол. дослідження хім. процесів на мікропілотних установках, визначати кинетич. параметри гомог. і гетерог. р-ций.

Літ. : Рогінський С. 3., Яновський М. І., Берман А. Д., Основи застосування хроматографії в каталізі, М., 1972; Березкін В. Г., Хімічні методи в газовій хроматографії, М., 1980; Lawrence J. F., Frei R. W., Chemical derivatization in liquid chromatography, N. Y., 1976; Reaction detection in liquid chromatography, ed. by I. S. Krull, N. Y. -Basel, 1986. В. Г. Березкін.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.