КОНОВАЛОВА ЗАКoНИ

, пов'язують зміни складу равновесно співіснують рідкої і парової фаз подвійної системи зі змінами т-ри або тиску. В суч. формулюванні перший К. з. встановлює: при постійній т-ре Т = const тиск пара розчину зростає (зменшується) при збільшенні концентрації того компонента, зміст к-якого в парі більше (менше), ніж в розчині; при постійному тиску р = const т-ра кипіння розчину зростає (зменшується) при збільшенні концентрації того компонента, зміст к-якого в парі менше (більше), ніж в розчині. Другий К. з. : В точці екстремуму на кривій залежності рівноважного тиску від складу розчину (пара) при Т = const або на кривій концентраційної залежності т-ри кипіння (конденсації) при р = const склади співіснують в рівновазі рідини і пара збігаються. Екстремуми на кривих р (х ) при Т = const і Т (х) при р = const ( х- молярна частка одного з компонентів) спостерігаються при однаковому складі; якщо тиск має максимум, то т-ра - мінімум, і навпаки. Третій К. з. : При постійних т-ре або тиску зміна складів рідкого розчину і пара відбувається в одному напрямку (симбатно). К. з. справедливі далеко від критичного стану даної системи. Вони теоретично обгрунтовані і експериментально підтверджені для подвійних систем, що складаються з рідкої і парової фаз, Д.П. Коноваловим в 1881-84 незалежно від Дж. Гіббса, до-рим в 1876-78 були висловлені більш загальні положення. Встановлено (А. В. Сторонкін, А. Г. Морачевський, 1959), що при певних способах зміни складу перший і третій К. з. справедливі і для багатокомпонентних систем. Другий К. з. часто наз. законом Гіббса-Коновалова; він справедливий для систем з будь-яким числом компонентів. Закони, аналогічні К. з. , Можуть бути сформульовані стосовно равновесиям твердий розчин - пар і твердий розчин - рідкий розчин (для останніх зазвичай розглядають діаграми стану в координатах ТЧХ при р = const). К. з. грають важливу роль при побудові діаграм фазового рівноваги, аналізі експери. даних про рівновагу рідина - пар, розробці методів ректифікації. поділу в-в. Літ. : Коновалов Д. П, Про пружності пари розчинів, 3 вид. , М. Л., 1928; Сторонкін А. В., Морачевський А. Г., Про застосування законів Коновалова і Вревська до потрійним розчинів, в сб. : Термодинаміка і будова розчинів, М., 1959, с. 87-92; Сторонкін А. В., Термодинаміка гетерогенних систем, ч. 1-3, Л., 1967-69. Л. А. серафимів.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.